Föräldraledighet?


Viktig information till dig som är föräldraledig eller som tänker söka föräldraledighet.

I vårt kollektivavtal får man 10% av sin lön när man är föräldraledig. 80% från försäkringskassan plus 10% från MTR.

§ 13  FÖRÄLDRALEDIGHET

Mom 1 Föräldraledighet

Under tid som arbetstagaren är föräldraledig utbetalas ersättning enligt följande

under förutsättning att arbetstagaren haft oavbruten anställning hos arbetsgivaren under minst ett år före den första dagen av föräldraledighet.

För en sammanhängande trettiodagarsperiod av föräldraledighet med antingen

hel, tre fjärdedels, halv eller fjärdedels föräldrapenning utbetalas

• vid hel föräldrapenning 10 % av frånvarolönen – beräknat per första kalenderdagen av sådan ledighet.

• vid tre fjärdedels, halv eller fjärdedels föräldrapenning, tre fjärdedelar, hälften respektive en fjärdedel av belopp enligt ovan.

Ersättning utgår för högst två sådana trettiodagarsperioder och betalas ut i samband med föräldraledigheten. Tillägget utges en gång per födsel och är gemensamt för föräldrarna.

Efter två års sammanhängande anställning utges ersättning för högst tre trettiodagarsperioder.

Efter fyra års sammanhängande anställning utges ersättning för högst fyra trettiodagarsperioder.

Efter sex års sammanhängande anställning utges ersättning för högst fem trettiodagarsperioder.

 

OBSERVERA ATT MAN BARA FÅR DESSA 10% PER 30 DAGARS PERIOD!

Om du tar 55 dagars föräldraledighet får du bara 10% för de första 30 dagarna. Alltså gäller det att planera när man är föräldraledig så att man tar ut 30, 60, 90 osv. dagar och får de extra 10 procenten!

SEKO kräver kompetenstillägg – MTR säger nej!


I årets löneförhandlingar krävde SEKO att de som har spårbehörighet, de som är tågvarnare och de som jobbar som tillsyningsmän skulle få ett kompetenstillägg.

Svaret vi fick från MTR var nej.

Vi vet att MTR tjänar mycket pengar på det här då dessa yrkeskategorier i andra företag som t.ex. Strukton tjänar uppemot 30 000kr i månaden.

Det florerar ett rykte i lokalvården om att vi i SEKO sagt nej till kompetenstillägg, vilket är fel! SEKO kämpar alltid för våra medlemmar och har försökt få MTR att införa ett kompetenstillägg.

/Klubbstyrelsen.

Drogtest vid PUT?


Det har framkommit att rutinerna vid PUT angående drogtestet inte följts ordentligt i sommar.

 • Ø Rutinen säger att om det är ett framförhopp från plattform så ska föraren inte drogtestas.
 • Ø Om personen som blir påkörd befinner sig nere på spåret/ i en tunnel blir föraren drogtestad.
 • Ø Om polisen begär att drogtesta föraren så måste vi gå med på det, oavsett vad rutinen säger.

Om du som förare får ett framförhopp från plattform och MTR drogtestar dig så kontakta genast SEKO eller skyddet.

När MTR drogtestar i de andra fallen så ska det ske under ordnade former. Samma sak gäller när polisen begär drogtest.

/Klubbstyrelsen.

Inga smutsiga frontrutor från och med 1 september!


Arbetsmiljöverket har ålagd MTR att se till att frontrutorna är rena. Om inte frontrutan är rengjord på både utsidan och insidan så ska MTR betala vite om 5000kr per hytt.

Detta är resultatet av det arbete som skyddsombuden och SEKO lagt ned för att få en förbättrad arbetsmiljö i våra förarhytter.

MTR har sagt att TBT kommer att rengöra frontrutorna och att detta ska fungera från och med den 1 september.

Arbetsmiljöverket kommer att göra stickprov på frontrutorna.

Vi uppmanar alla förare att hålla koll på frontrutorna och att rapportera in om frontrutan inte är ordentligt rengjord.

Speciellt känsligt är det efter till och frånkoppling då mellanvagnar blir ledarvagn.

Skriv rapport och lämna en kopia till skyddet om frontrutan inte är rengjord!

Septemberalliansens plattform inför riksdagens öppnande och höstbudgeten


Septemberalliansen antog i våras följande plattform som grund för årets demonstration inför Riksdagens öppnande och höstbudgeten:

Vi vägrar acceptera en samhällsutveckling med dramatiskt ökade klassklyftor där vissa tillåts bli omätligt rika på vårt gemensamma arbete och skatterna sänks för de välbeställda, medan:

 • piskan viner över sjuka och arbetslösa,
 • pensionerna sänks,
 • barnfattigdomen ökar,
 • jobben görs alltmer otrygga,
 • välfärdsreformerna rullas baklänges,
 • gemensam service och egendom privatiseras,
 • förorterna stigmatiseras,
 • och de allra svagaste döms till ett liv i misär helt utanför samhället som papperslösa!

Vi vägrar acceptera en samhällsutveckling där massarbets­lösheten består medan vård, skola och omsorg får en allt mindre andel av samhällets resurser, inga bostäder som våra unga har råd med byggs, tågtra­fiken bryter samman, elpriserna skenar och investeringarna uteblir för en klimatomställning av trafik, bostäder och industrier!

Vi vägrar acceptera en samhällsutveckling där vinster, bonusar och förmåner hopas över ett fåtal redan rika medan anställningstryggheten går upp i rök, en låglönemarknad breds ut, kvinnors löner och ingångslöner släpar efter och de fasta jobben ersätts av osäkra bemanningsföretag eller ofrivilliga deltids-, prov- och visstidsanställningar!

Vi vägrar acceptera en samhällsutveckling där facken står lamslagna och bristen på ­verklig opposition och motstånd i ­stället tillåter rasistiska och främlingsfientliga strömningar att breda ut sig!

Vi uppmanar därför samtliga fackföreningar, sociala och politiska rörelser och nätverk att mobilisera över alla gränser till ett nytt uppror för rättvisa med gemensamma och massiva protester inför riksdagens öppnande och höstens budget!

Svar till ett ”personligt” brev.


Det cirkulerar en del ”personliga” brev på Gullmarsplan som egentligen är reklam för en facklig organisation, SAC. Detta i sig är inte någonting negativt, det är tvärtom -positivt, då en facklig organisation kan argumentera och försöka att organisera de anställda för att försvara sig mot arbetsköparens angrepp mot arbetarklassen. Problemet är att de ”personliga” breven blandar ihop facklig propaganda med påståenden som dels saknar verklighetsförankring och som dels tar vissa av arbetarklassens landvinningar för givet, som om de vore eviga.

SEKO, som är en av de fackliga organisationerna som har tecknat kollektivavtal med arbetsköparen, arbetar inte på det sätt som beskrivs i breven. Vi försöker förankra de beslut som fattas genom våra medlemmar, i medlemsmöten som är det högsta beslutande organet. Sedan finns det akuta situationer då vår klubbstyrelse eller en av våra sektionsstyrelser agerar i olika frågor. Samma sak gäller när arbetsköparen bryter mot kollektivavtalet. Då begär SEKO en förhandling i frågan och om vi inte är överens, då har vi en s.k. tvistförhandling. Om man fortsätter tvista i frågan går man centralt mellan SEKO förbundet och Almega och i värsta fall hamnar man i Arbetsdomstolen. Kanske är detta inte den bästa eller den snabbaste vägen att lösa konflikterna mellan arbetsköparen och de anställda, men det är den vägen vi har. Den andra vägen är mobilisering av våra arbetskamrater. Då kan vi gemensamt sätta press på arbetsköparen för att förändra situationen på vår arbetsplats.

SEKO:s inställning är att båda sätten behövs för att vi ska uppnå ett så bra resultat som möjligt. Att vi har ett kollektivavtal är mycket positivt, då kollektivavtalet reglerar många saker som annars skulle vara upp till arbetsgivaren att bestämma över ensidigt och vi som arbetar i Tunnelbanan skulle vara i försvarsställningen hela tiden utan avtalet. Frågor som vi tror är självklara, som när man får lön, olika slags ersättningar (förflyttning, utlåning, kompetenstillägg, ob-tillägg osv.), de olika arbetstidsreglerna (tid på tåg, omloppstid, längden av rasten och pausen, veckoarbetstid, nattjänster som är mindre än 8 timmar osv.), semester, extra lön på 10% vid föräldraledighet, betald ledighet för enskild angelägenhet, att man har betalt när man är avstängd, placeringsordning, rikskuponger, läkarbesök, SL-kort, uniform… är några av de många saker som SEKO tillsammans med arbetskamraterna lyckats få genom att kämpa. Att påstå att det inte spelar någon roll om man har kollektivavtal på en arbetsplats, är i bästa fall naivt.

SEKO Klubb 111 är inte emot kollektivavtal, men vi vill ha rätt till lokala stridsåtgärder så att vi kan pressa arbetsköparen till eftergifter. Vi är emot fredsplikten och inte emot kollektivavtalet.

Att till slut påstå att enbart de gemensamma ansträngningarna från våra arbetskamrater skapar positiva effekter är en sanning med modifikation. De delade tjänsterna försvann inte av sig själva.

Det pågick en hård kamp i månader, trots att MTR och två fackföreningar, SACO och ST, ville ha dem.     Det var SEKO som utövade press tillsammans med våra arbetskamrater och till slut lyckades vi.

När MTR ville säga upp folk vid avstängningen av Hagsätragrenen satt vi i hårda förhandlingar och det var SEKO som lyckades stoppa uppsägningar, tillsammans med våra arbetskamrater.

Att de lokala TX kom tillbaka var tack vare en hård kamp som pågick i ett år på flera fronter från SEKO och våra arbetskamrater.

Att arbetspass inte kan överskrida fem timmar på sträcktjänster är ett resultat av en centraltvist som SEKO drev och vann mot arbetsköparen.

Vi vill inte förminska andra aktörers roll, vår bedömning är att de har hjälpt till att driva saker i rätt riktning. Men utan en konsekvent linje, som SEKO haft och fortfarande har, skulle inget av detta ha lyckats. Även om två Tunnelbloggar, två Tunneltidningar och flera tårtkallas skulle äga rum, kunde man inte stoppa arbetsköparens försök till försämringar, om SEKO inte fanns.

Vi vill avsluta med att en gång till påpeka att SEKO Klubb 111 inte är en byråkratisk organisation med ombudsmän -Vi är förtroendevalda som jobbar med och för våra medlemmar. Vi anser att kampen ska föras genom förhandlingar, aktioner, opinionsbildning osv. Det är våra medlemmar själva som bestämmer hur vi agerar efter beslut på våra medlemsmöten.

Med kamratliga hälsningar

Jannis Konstantis

Ordförande

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

Här finns det personliga brevet syndikalistbrev

 

Solidarity with the workers in the oil company in Kurdistan, Iraq


Dear colleagues,
On behalf of SEKO Klubb 111, the union who organize the workers in Stockholm´s Metro (underground), in Sweden, we express our solidarity and support to the 223 workers in the oil company at (Shiwashok) in Kurdistan Iraq which are on strike from August 1.

Dear colleagues,

Our struggle is common, for a world without exploitation of man by man.

LONG LIVE the internationalism between the working class.

Giannis Konstantis

Chairman

SEKO Klubb 111, Tunnelbanan

Union who organize the workers in Stockholm´s Metro (underground), in Sweden

TV4 om värmen i spärrar


 

 

Arbetsmiljön för Stockholms spärrvakter är omänskliga. Det menar fackförbundet SEKO:s skyddsombud.

Luftkonditioneringen i runt 40 spärrvaktsbås fungerar inte, och under somrarna jobbar därför vakterna i över 30 graders värme. SEKO:s skyddsombud kräver att Arbetsmiljöverket griper in för att säkra en god arbetsmiljö för tunnelbanans spärrvakter.

 

För höga temperaturer

 

Detta efter att facket reagerat på återkommande brister i klimatanläggningarna i spärrarna, vilket ska ha lett till alltför höga temperaturer, och inte fått gehör för sina synpunkter hos arbetsgivaren, MTR.

 

Ett gammalt problem

 

Enligt facket har problemen pågått under en längre tid.
Behovet av luftkonditionering i spärrarna ska ha ökat när det nya betalsystemet infördes 2009, innebärande att varje spärrkiosk fick fyra nya maskiner som alstrar värme.

Här finns det hela sändningen från TV4:n

Här finns det bara SEKO:s inlägg

Dagens Nyheter om frontrutorna på C20


Hela artikeln på DN

 

Arbetsmiljöverket kräver att flera hundra trafikfarliga front-rutor på tunnelbanevagnarna byts ut. Förbättras inte baneförarnas sikt hotar myndigheten med vite på minst 5 miljoner kronor.

– Rutorna är ibland smutsiga, men sikten kan också vara mjölkvit eller förvrängd, det är lite som att titta genom ett kalejdeskop. När Arbetsmiljöverket var med på några turer blev de bestörta hur frontrutorna ser ut, säger Carolin Evander, infoansvarig på Seko och själv tunnelbaneförare.

Arbetsmiljöverkets beslut gäller tre områden.

Det första vitesbeloppet om 5.000 kronor gäller om trafikoperatören MTR fortsätter sätta tunnelbanevagnar med smutsiga frontrutor i trafik.

Det andra vitesföreläggandet på 50.000 kronor handlar om att införa rutiner när det gäller rengöring av rutorna.

Det tredje föreläggandet är på fem miljoner och kravet är att MTR innan den 31 december 2012 måste se till att byta närmare 550 frontrutor.

– Vi kommer att efter den 31 augusti göra stickprovskontroller av hur rena frontrutorna är, säger Anneli Lund, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket.

På MTR, som driver tunnelbanan åt SL, beklagar man att det gått så långt som till vitesföreläggande, men säger att man kommer att åtgärda problemen.

– Tågen som lämnar depån kommer att ha rena frontrutor efter 31 augusti. Likaså kommer det att införas bättre rutiner. Men problemet med grundkonstruktionen är inte lika lätt att lösa, inte minst eftersom vi inte äger tågen utan hyr dem av SL. Här arbetar vi med tre olika förslag på förändringar, säger Lars Nyström, arbetsmiljöchef på MTR.

Tunnelbananeförarnas klagomål har varit en följetong och började med att de nya vagnarna av typen C20, som också kallas vagn 2000, fick mer krossäkra rutor.

Enligt fackförbundet Seko har tunnelbaneförarna skrivit drygt 2.000 felrapporter gällande frontrutor.

– Sikten har ibland varit förjävlig, nästan psykedelisk. Det finns felrapporter som förarna fyller i varje förarhytt och ibland har vi räknat upp till 19 rapporter för en enda vagn, Så för oss är det skönt att Arbetsmiljöverket tagit det här beslutet, säger Gunnar Woldén, huvudskyddsombud bland MTR:s förare.

Anders Forsström