Kallelse medlemsmöte 10 oktober 2019


Torsdag 10 oktober 2019, kl 15.30
plats: Barnhusgatan 6, (T) Hötorget.

Lokal Kompassen, 1 tr upp

På dagordningen bl a:

 • Formalia
 • Nomineringar och val till vakanta platser

Sektion Grön

1 st ersättare ledamot, 1 år

Sektion Röd

1 st ordinarie styrelseledamot Trafik, fyllnadsval 1 år

1 st ordinarie styrelseledamot Kundservice, fyllnadsval 1 år

Sektion Blå

1 st SKO Trafik, 3 år

Sektion Lokalvården

1 st valberedare, 1 år

Sektion Tjänstemän

1 st ordförande samt ordinarie klubbstyrelseledamot, fyllnadsval 1 år

1 st ordinarie ledamot, fyllnadsval 1 år

2 st ersättare ledamot, 1 år

1 st valberedare, 1 år

2 st SKO Fastighets och Teknik, 3 år

2 st SKO Administration, Trafik inkl bemanningskoordinatorer, 3 år

2 st SKO Administration, Facility Management inkl Service center, 3 år

– Information från förhandlingar

– Avtal 2020/Avtalsyrkanden

– Motioner

– Information från Klubben

Du kan nominera på årsmötet för de vakanta platserna eller genom mail till Valberedningen. Om går du på fritiden får du 2½ timmar tid åter/kontant på kortet. Varje medlem får ta ut max 5 timmar per år för facklig information.

Vi kommer att bjuda på fika/ Välkomna önskar Klubbstyrelsen

Kallelse medlemsmöte 10 oktober 2019

Trafikledare: ”Arbetsbördan växer – säkerheten äventyras”


Artikeln från Sekotidningen

Nattrafikledare i Stockholms tunnelbana slår larm: Hög arbetsbelastning, stress och inga ordentliga raster. Arbetsgivaren håller inte med:
– Förutsättningar för att gå ifrån för att äta eller ta korta pauser är goda. Nöjdheten hos personalen är generellt sett hög, säger Maria Hansson, pressansvarig på MTR.

Bild: Ellinor Hall

MTR tunnelbana har anmälts till Arbetsmiljöverket efter personal inte fått gehör för problem på arbetsplatsen. Framför allt handlar det om att de som jobbar natt på trafikledningen inte har schemalagda raster eller pauser, utan måste arbeta 8 timmar och 40 minuter i sträck.

– Vi har begärt en åtgärdsplan från arbetsgivaren, men inget konkret har hänt än, säger Nader Rostaminegad, huvudskyddsombud för tunnelbanans trafikledare, samt lokalt ordförande för SRAT och TE (Trafik och Järnväg).

Ökad arbetsbörda

MTR menar att trafikledarna kan ta paus vid behov. Något som Nader Rostaminegad inte håller med om. Detta eftersom arbetsbördan ofta, enligt honom, är hög och dessutom har ökat de senaste åren.

– Vi hinner inte lämna trafikledningscentralen. Det är fler banarbeten och lok i trafik om nätterna. Man är lojal och vill inte gå mitt i allt och låta sina medarbetare ta det ansvaret. Vi har också högre krav på oss jämfört med tidigare att skriva rapporter om något sker. Det i sig gör att vi har mer att göra och ibland måste stanna kvar efter jobbet för att få det gjort.

Enkät: ”Risk för felbedömningar”

Skyddsorganisationen på MTR tunnelbana har tidigare gjort en enkät om den psykosociala arbetsmiljön.

 • 37 procent av de nattrafikledare som svarat anser att arbetet är stressigt.
 • 28 procent att det är mycket stressigt.
 • 46 procent menar det finns en stor risk för att göra felbedömningar på grund av den mentala ansträngningen på jobbet.

Trafikledarna övervakar och kontrollerar driften av tågtrafiken i tunnelbanan. Det är en säkerhetstjänst som innebär att man måste vara utvilad och skärpt, förklarar Nader Rostaminegad.

– Om vi tar något felaktigt beslut eller är stressade kan det gå ut över tunneltågförare och resenärer. Det finns även risk för allvarliga incidenter och för att säkerheten äventyras.

Andra problem som pekas ut är att flera sagt upp sig och att det därmed rekryterats personal med lite erfarenhet. Det har lett till att trafikledningen upplevs som underbemannad, förklarar Gunnar Woldén, som är förtroendevald för Seko och huvudskyddsombud för tunneltågförarna.

– Vi tycker den minimibemanningen som arbetsgivaren försvarar är helt uppåt väggarna. Vi är helt beroende av trafikledningen ska vara tillgänglig och kunna agera snabbt, annars blir det fel.

MTR har en annan syn på saken. Operatören oroas varken över för lite personal eller att personalomsättningen är för hög.

– I år är det sex medarbetare av totalt 100 anställda som av olika skäl har slutat på trafikledningen. Vi efterlever avtalskraven i bemanningshänseende och anser inte att vi har underbemanning.  Sjukfrånvaron är mycket låg över tid och den följs upp regelbundet. Förra året låg den på 2,5 procent, säger Maria Hansson, pressansvarig på MTR.

”Hälsa står på spel”

Nader Rostaminegad betonar att facken har en annan uppfattning om hur många som faktiskt arbetar som trafikledare. Det handlar snarare om ett 70-tal trafikledare i tjänst

– Den låga sjukfrånvaron bland trafikledarna beror att många är lojala mot sina medarbetare. Under sommaren fick många jobba övertid för att kunna bemanna trafikledningscentralen. Det finns också i normala fall två radiobilar, som är yttre trafikledledare, om nätterna. Nu hade vi enbart en.

Nuvarande kollektivavtal för trafikledarna löper ut i år. Nader Rostaminegad hoppas nu att schemalagda raster är något som inkluderas i det nya tjänstepaketet.

– Det personalens hälsa som står på spel, säger han.

 

Få rättshjälp av Seko – det här gäller


Om du råkar ut för en arbetsskada, har en lönetvist eller blivit av med din sjukpenning kan du få rättshjälp av Seko. Att få ersättning kan vara avgörande för ens framtida liv. Sekotidningen reder ut vad som krävs för att få hjälp.

Vem kan få rättshjälp?

För att få rättshjälp måste ärendet på något sätt ha samband med anställningen. För att kunna få rättshjälp av Seko måste man ha varit medlem i två månader innan problemet uppstått.

Hur får man hjälp?

I första hand kontaktar man sin Seko-klubb eller förhandlings-, branschorganisation eller den lokala ombudsmannen. Ansökningar om rättshjälp behandlas av förbundets rättshjälpskommitté. Förbundsstyrelsen fattar sedan beslut om rättshjälpen ska beviljas eller inte. Varje fall prövas givetvis individuellt.

Vilka problem kan man få hjälp med?

Exempelvis avslag av olika beslut rörande försäkringsärende. Exempelvis lönetvister, anställningsfrågor, brott mot kollektivavtal.

Fakta: Miljoner i ersättning

Så mycket fick medlemmar i Seko ut i skadestånd och ersättningar efter att de fått rättshjälp av förbundet och LO-TCO Rättsskydd:

 • 2018: 20,4 miljoner.
 • 2017: 12,5 miljoner.
 • 2016: 2,6 miljoner.
 • 2015: 17,4 miljoner
 • 2014: 33,1 miljoner
 • 2013: Cirka 28 miljoner.

Källa: Seko

Hur många söker rättshjälp per år – har antalet ökat över tid?

Rörande både arbetsrätt och försäkringsrätt har antalet legat konstant under senaste åren, mellan 40-60 tal ärenden om året.

Hur lång tid brukar det ta för att få beslut om rättshjälp?

Olika tid beroende på utredning.

Varför kan man bli nekad rättshjälp?

Det kan handla om att ärendet inte bedöms kunna drivas med framgång.

Källa: Det är fackförbundet Seko som har besvarat frågorna.

 

Information från Stiftelsen SJ/BV-personalens förmånsfond, Nils Varenius fond mfl


Information från Stiftelsen SJ/BV-personalens förmånsfond, Nils Varenius fond mfl (Stifelsen för Järnvägsanställda)

 

 

Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond

 

Stiftelsen lämnar bidrag till anställd, pensionär eller efterlevande maka/make/-sambo/barn till anställd i/pensionär från järnvägsbolag i Sverige. Bidrag kan sökas för

 

 • egen eller familjemedlems sjukdom,

 

 • studier för studerande barn (med barn förstås barn upp till 18 år) till pensionär eller efterlevande till anställd i/pensionär från järnvägsbolag i Sverige.

Ansökan om bidrag kan ske under hela året.

 

Stiftelsen Nils Varenius fond

 

Stiftelsen lämnar bidrag till anställd vid järnvägsbolag i Sverige.

 

Ansökan om bidrag för försörjningsplikt eller sjukdom sker under hösten, och för 2019 skall ansökan vara stiftelsen till handa senast till den 10 november. Ansökan om bidrag för studier under 2019, lämnas in under våren 2020.

 

Stiftelsen Axel Roos fond

 

Denna stiftelse lämnar ett årligt understöd för anställd som utsatts för olycka vid arbetsplats.

 

Du kan söka understöd om du är

 

 • änka eller minderårigt barn efter före detta anställd vid järnvägsbolag i Sverige, som under pågående arbete lidit så svåra kroppsskador att denne avlidit,

 

 • anställd vid järnvägsbolag i Sverige, som under pågående arbete ådragit sig så svåra kroppsskador att arbetsförmågan har minskat väsentligt.

 

Stiftelsen greve Adolf von Rosens fond

 

Stiftelsens ändamål är att bereda understöd åt förare av tåg, som är eller har varit

anställda vid järnvägsbolag i Sverige.

Du som är förare av tåg kan söka bidrag

 • vid sjukdom som förhindrar arbete fullt ut under en längre tid,

 

Adress: Tel.nr. Email
c/o Karin Nyberg 070 – 762 2901 karin.nyberg@comhem.se
Eliegatan 5
172 73 Sundbyberg

 

 • för hemmavarande barn under 18 år som har fördyrade kostnader för studier.

 

Ansökningshandlingar

 

Ansökningshandlingar finns tillgängliga på Stiftelsen SJ/BV-personalens förmånsfonds hemsida, www.sjbv.se.

 

Blanketterna kan användas till respektive stiftelse för ändamålet studier eller bidrag.

 

Blanketten kompletteras för sjukdom och försörjningsplikt med

 

–    anställningsintyg med uppgift om inkomst för anställd i järnvägsbolag/-förvaltning,

 

 • personbevis,
 • läkarintyg vid ansökan om bidrag för sjukdom.

 

Blanketter kompletteras för studier

 

–    anställningsintyg med uppgift om inkomst för anställd i järnvägsbolag/-förvaltning,

 

 • personbevis,
 • studieintyg från utbildningsanordnare
 • kopia på kostnader, t ex kursavgifter, kurslitteratur.

 

OBS! Fonderna ersätter inte förlorad arbetsinkomst.

 

Skicka ifylld blankett till stiftelsen med

post på adress

Karin Nyberg

Eliegatan 5

172 73 Sundbyberg

 

eller med e-post till karin.nyberg@sjbv.se (OBS, endast PDF-filer)

 

Vid frågor angående fonderna och sökningsförfarande, kontakta Karin Nyberg på telefon 070 – 762 2901 eller via e-post karin.nyberg@sjbv.se.

 

Vänligen delge era anställda informationen på lämpligt sätt. Hänvisa gärna till vår hemsida www.sjbv.se.

 

Med vänlig hälsning

 

Karin Nyberg

Sekreterare

Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond

 

SJBV, information om bidrag för järnvägsanställda

23-timmars kryssning till Åbo med Galaxy


Seko anordnar för alla medlemmar en kryssning till Åbo med konferens vid två tillfällen. Den 25/10 och den 1/11.

Samling kl. 18:00 vid färjeterminalen. Båten avgår kl. 19: 30 från Värtahamnen och åter i Stockholm kl. 18:15 dagen därpå.

 

Det kostar 1 042 kr och du betalar endast 442 kr. I priset ingår B -hytt, 2 buffé och 1 frukost. Anmälan och inbetalning till klubbens plusgiro 45 62 14 -6

Anmälan är bindande och det gäller först till kvarn 50 plats per gång. Ange namn, födelsedatum, datum samt vem sover du med.

Sista anmälningsdag är den 11 oktober. Vid frågor kontakta Sandra på 076 641 12 83