KLUBB 111

Den kämpande radikala fackföreningen – En för alla och alla för en!

Archive for the ‘förare’ Category

Angående kombitjänster Trafik

Posted by klubb111 på 8 november, 2016


Den 10 och 17 oktober hade SEKO och MTR förhandlingar om införandet av kombitjänster, något som vi kämpade att vi ska få igen sedan kombi försvann för några år sedan.

Vi var ense om att det finns ett stort behov av varierande tjänster inom trafiken, dessa tjänster skall ingå i den ordinarie placeringen för Tutf och tillför ett antal heltidstjänster på samtliga banor. Vi har strandat på att MTR vill göra ett eget utval av de som sökt och ej föja placeringsordningen med en luddig motivering om lämplighet. Vi anser att placeringsordningen skall följas om inte synnerliga skäl föreligger som hinder för den som sökt (rehabilitering, dispenser, sjukdom och andra dokumenterade hinder för sökning)

Vi ansåg att detta gäller kollektivavtal och kräver avsteg från MTR för att införa kombi under de förutsättningar. MTR ville ej backa från sina krav att ha exklusiv rätt att välja utifrån den ordinarie placeringen

Detta sätt som MTR valde att införa kombi kan äventyra hela placering. SEKO kommer att stämma MTR för kollektivavtalsbrott, om man väljer att fullfölja sättet att kringgå placeringen på detta sätt.

Förhandlingsgruppen

Posted in förare, Förhandlingar, Information | Taggad: , , , | 2 Comments »

Korrespondens mellan politikerna i Trafiknämnden och SEKO Tunnelbanan om säkerheten inom framtida tunnelbana (uppdateras)

Posted by klubb111 på 19 augusti, 2016


Efter SEKO Tunnelbanans uttalande om att säkerheten äventyras i tunnelbanan började politikerna i Trafiknämnden svara på våra frågor.

Här presenterar vi korrespondensen mellan dem och SEKO Tunnelbanan.

 

Den 18 augusti 2016 14:42 skrev Gunilla Roxby Cromvall <gunilla.roxby-cromvall@politik.sll.se>:

Hej Jannis och tack för värdefull information. Vänligen Gunilla Roxby Cromvall gruppledare v

———————————————————————————————–

Den 18 augusti 2016 17:14 skrev Alfred Askeljung <alfred.askeljung@politik.sll.se>:
Hej Jannis och resten av styrelsen för SEKO Tunnelbanan,

Tack för ert brev till Bosse Andersson. Han har bett mig att besvara det i egenskap av ansvarig trafiksekreterare.

Som ni säkert är medvetna om så växer Stockholm rekordsnabbt. Det förutsätter investeringar i ny kollektivtrafik liksom förbättringar av befintlig tunnelbana, tvärbana, pendeltåg och busstrafik. En av de största utmaningarna är den enorma trängsel som inte bara skapar förseningar och obehag utan också ökar risken för olyckor. Tragiska incidenter med människor som hamnar på spåren är extremt viktiga att förebygga, det ser jag att ni också poängterar i ert brev. Med plattformsdörrar och fler system för övervakning av stationer och spår så kan vi förhindra det, spårspring och andra trafikstörningar.

Eftersom plattformsbarriärer är en förutsättning för helautomatiskt drift så är det viktigt att vi i god tid påbörjar test för att utvärdera att systemen fungerar som de ska med så få störningar som möjligt. Testet av plattformsbarriärer beräknas pågå under 2017 – 2018. Då finns det gott om tid för att fasa in barriärer i tunnelbanan till 2025 med så lite störningar och teknikstrul som möjligt.

Med automatiska tåg så kan vi få en snabbare och mer effektiv trafik med tätare avgångar. Det värnar skattepengar och gör att vi kan hantera fler människor som flyttar till Stockholm och vill resa kollektivt. Jag tror inte att någon vill att landstinget köper in ett onödigt stort antal tåg. Det skulle innebära att vi skulle få dra ner på andra viktiga investeringar i antingen kollektivtrafiken eller sjukvården.

De erfarenheter som trafikförvaltningen har tagit del av från andra storstäder gör gällande att vid konverteringar till automatiska tunnelbanor så finns det personal kvar ombord på tågen och på stationerna i stor utsträckning. Förare arbetar istället med att hjälpa resenärer eller ambulerar mellan tåg och plattformar. Högst troligen så kommer det bli en liknande ordning för röda linjen. Förvaltningen bedömer i nuläget att inga uppsägningar kommer att behöva göras.

Jag är glad att ni poängterar säkerhetsaspekten i ert brev. Med en kombination av plattformsbarriärer, ökad övervakning av spår och stationer och personal som inte bara behöver agera som förare så tror jag att vi kan öka både säkerheten och trivseln i tunnelbanan för resenärer och för personalen.

Hör gärna av er om ni har fler frågor eller funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Alfred

Alfred Askeljung

Landstingsrådssekreterare

Miljö-, skärgård- och regionplaneroteln

Centerpartiet i Stockholms läns landsting

—————————————————————————————————–

Här kommer SEKO Tunnelbanans svar till Alfred Askeljung

Hej Alfred!

Tack för ditt mail. Jag har redan informerat vår styrelsen om ert svar.
Jag vill påpeka fyra saker.
1. Vi är överens att de tekniska åtgärderna behövs, dvs plattformsbarriärer osv. Vi har påpekat att vi har kommit för länge sedan med sådana förslag men det fanns inget intresse från er sidan.
2. Du påpekar att ” Förare arbetar istället med att hjälpa resenärer eller ambulerar mellan tåg och plattformar. Högst troligen så kommer det bli en liknande ordning för röda linjen. Förvaltningen bedömer i nuläget att inga uppsägningar kommer att behöva göras.” Vad vi kan se är att på tjänstmännens förslag finns det motstridiga uppgifter. T ex står det att ”Ett viktigt krav för helautomatisk drift är att säkerställa personsäkerheten vid plattform, då förare inte finns ombord för att övervaka färden.” på sidan 3, 6, och 9. Samtidigt står det ”att dagens förare ska inte vara låsta till att köra tåg” på sidan 7 och att ”de som idag är förare kan få sin huvudsakliga uppgift förändrad till att i första hand utgöra stöd till resenärerna” på sidan 10.
3. Du skriver att det kommer inte bli uppsägningar men att förare ska få andra arbetsuppgifter. Hur då kan man räkna att man ska spara 56-106 miljoner kronor/år, när samma antal förare ska utföra andra uppgifter. Varifrån de pengarna ska sparas, så det står på sidan 15?
4. Sist men inte minst något som vi har påpekat men det finns inget svar ännu. Förslaget koncentrera sig på olika åtgärder på plattformen. Vi har påpekat att vi är oroliga på hur säkerheten och tryggheten garanteras ombord på tåget och mellan stationerna (in i tunnel) när en brand eller liknade händelse uppstår eller när vi har ett tåg som blir trasig. Vilken personal ska ta hand om trafikanterna? Vi ser en allvarlig utveckling att det finns en tendens som när man pratar om bättre service, menar man att maskiner i form av stolpar för konduktörer på lokala banor eller kameror och plattformsbarriärer ska ersätta den mänskliga kontakt. Vi menar att de tekniska lösningar är ett medel och inte självändamål för att ge bättre service till trafikanterna. Vi måste förena den personliga servicen med den mänskliga kontakten med de tekniska medel som underlättar detta.
Vi anser fortfarande att om Trafiknämnden väljer att följa den vägen som tjänstemännen föreslår kommer att få allvarliga konsekvenser för resandet och säkerheten. Man ska förebygga eventuella allvarliga incidenter som kan uppstå och inte agera i efterhand om det händer något i trafiken.
För SEKO Tunnelbanan, Klubb 111
Jannis Konstantis
Ordförande

Den 22 augusti 2016 10:45 skrev Alfred Askeljung <alfred.askeljung@politik.sll.se>:

Hej igen Jannis,

 

Centerpartiet har länge varit för plattformsdörrar som en viktig säkerhetslösning. Att förare kan utföra andra uppgifter än att köra tågen gör att de kan hjälpa och stödja resenärer också om det skulle inträffa någon incident. Besparingarna förväntas uppkomma genom att den totala personalstyrkan på röda linjen successivt kan minskas när personer börjar arbeta i andra delar av systemet, får nya arbetsuppgifter eller går i pension. Med minskat antal incidenter så får vi förre störningar i trafiken, också det en besparing för samhället och resenärerna. Vi har fullt förtroende för att förvaltningens förslag med ett långsamt och successivt införande av den nya tekniken kommer att ge både bättre service och ökad säkerhet.

 

Hör gärna av er igen om ni undrar något mer.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Alfred

 

Alfred Askeljung

Landstingsrådssekreterare

Miljö-, skärgård- och regionplaneroteln

Centerpartiet i Stockholms läns landsting

 

Posted in förare, Information, Röd linje | Taggad: , , , , , , | 1 Comment »

Säkerheten äventyras i Stockholms tunnelbana

Posted by klubb111 på 18 augusti, 2016


C30

Den 23 augusti 2016 kommer Trafiknämnden i Stockholm (Landstinget) att fatta ett inriktningsbeslut gällande införandet av helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje från och med år 2025.

Tjänstemännens förslag baseras enligt oss, enbart på ekonomiska kalkyler. I huvudsak går förslaget ut på att det inte kommer att finnas förare längre inom tunnelbanan och att plattformsbarriärer sätts upp på stationerna och annan fjärrövervakad teknisk lösning som hindrar spårbeträdande och andra störningar i trafiken. Utöver detta planeras det att sparas genom att ha färre nya tåg, de s k C-30, ute i trafik. Detta anser dem är mer ekonomiskt gynnsamt än att personal utför och bistår i arbetet på plats. Vad som ej är medräknat är säkerhetsaspekten vid olyckor, stopp, driftstörningar och annat som dagligen sker i tunnelbanan samt den trygghet som närvarande personal kan förmedla till resenärerna under resan.

Vi som arbetar inom tunnelbanan, som transporterar alla människor säkert, ger service och tar hand om alla små och stora händelser, är mycket oroliga över utvecklingen. Om Trafiknämnden beslutar enligt förslaget, som sätter besparingar före säkerhet, så kommer saker som säkerhet och trygghet för trafikanterna att äventyras.

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, mer än femton år sedan, kämpar för bättre säkerhet och trygghet i tunnelbanan. Vi föreslog till dåvarande Connex (sedan Veolia) och SL att man måste investera i plattformsbarriärer för att undvika självmord, spårbeträdanden och andra liknade händelser i trafiken samt se över annan teknisk och logistisk lösning för att höja säkerheten i tunnelbanans miljö. Landstingens svar genom SL var att man inte kunde göra detta för att det var mycket komplicerat och det kostade mycket pengar. Vi ansåg då, och även nu att man inte kan värdera liv som räddas i termer av pengar och jämställa det med siffror i en budget.

Trafiknämnden nu gör precis samma sak. De skriver i deras förslag att ett liv beräknas kosta 31 miljoner kronor!!! De tänker finansiera den automatiserade lösningen av tunnelbanemiljön med att bli av med alla förare på Röda linje som kostar, enligt dem, 60-100 miljoner per år! De anser även att hela beställningen på 48 nya tåg med option på 4 tåg till inte ska fullföljas, utan att det räcker med grundbeställningen på 48 tåg.

Vi som arbetar inom tunnelbanan och inte gör skisser på olika scenarion från ett kontor om hur verkligheten inom tunnelbanan ser ut eller kommer att se ut, anser att de framlagda planerna är förfärliga!

  1. Tjänstemännen i Trafiknämnden anser att det inte behövs förare, därför att man ska bygga upp plattformsbarriärer. De har glömt att det finns en del icke trafikanter som brukar nödöppna dörrar och/eller hindra dörrstängningen. Det finns situationer då det uppstår en rökutveckling eller t o m brand i vagnen, det kan vara en allvarlig situation som uppstår och då kommer INGEN att finnas på tåget. Tjänstemännen hänvisar till trafikledningen som ska informeras (av vem?) om en allvarlig situation uppstår och då kommer hjälpen att skickas ut!!! Vi varnar för att det kommer bli allvarliga konsekvenser, som trafikanterna kommer att få betala genom att deras säkerhet och trygghet blir sämre.
  2. Det planeras att olika tågtyper ska trafikera Röda linjen när en eventuell helautomatisk drift införs. Vår erfarenhet säger att även nya tåg kan gå sönder. C-20 tågen har nu en del problem och vi har en del stop i trafiken på grund av detta. De problemen kommer inte att minska år 2025. Vem ska ta hand om trafikanterna om det behövs en evakuering? Ännu värre om det gäller en akut evakuering, liknade Rinkebybranden år 2005?
  3. Som vi nämnde förut, tjänstemännen föreslår att antalet nya tåg som man har tänkt trafikera Röda linjen med, minskas. De har även glömt att räkna med befolkningsökningen. Innevånarantalet beräknas ha ökat med 400 000 fram till år 2030. Det innebär att det antal tåg som planeras, inte räcker till!
  4. Även när det gäller ekonomin, anser vi, att tjänstemännens beräkning är en byråkratisk produkt, utan verklighetsförankring. Förslaget hänvisar t.ex. till att tiden som det tar att vända ett tåg vid en ändstation kan minska. I dag är vändtiderna på mellan 1-4 minuter. Det är sant att man kan minska detta ner till några sekunder! Hur blir det då med att det alltid finns trafikanter som försöker hinna med tåget i sista stund och som håller i dörrarna? Vad är då vinsten med en fiktiv bättre punktlighet?

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 som organiserar ca 1400 förare, stationsvärdar, kundservicevärdar, lokalvårdare, trafikledare och annat personal inom service och administration är mycket oroliga över utvecklingen!

  • Vi uppmanar politikerna inom Trafiknämnden att inte rösta för detta inriktningsbeslut och därigenom äventyra säkerheten och tryggheten för hundratusentals passagerare.
  • Vi uppmanar media att uppmärksamma vad som händer med detta projekt.
  • Vi uppmanar trafikanterna att protestera mot detta förslag.

Oavsett beslutet kommer SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, att fortsätta kämpa för ökad säkerhet och trygghet för oss som arbetar inom tunnelbanan och alla tunnelbanans resenärer i Stockholm.

Styrelsen för SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

Kontakt:

Ordförande, Jannis Konstantis, förare: 076 641 12 94, jannis.klubb111@gmail.com

Vice ordförande, Edgardo Luan Rivera, stationsvärd: 076 641 12 84, edgardo.klubb111@gmail.com

Säkerheten äventyras i Stockholms tunnelbana

Inriktningsbeslut för helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje, tjänsteutlåtande

Posted in Arbetsmiljö, förare, Information, Röd linje, uttalanden | Taggad: , , , , , , , , | 7 Comments »

Vad händer med förarstödet.

Posted by klubb111 på 29 januari, 2016


Enligt MTR skall förarstödet börja användas allmänt på samtliga banor under 2016.  MTR har gått ut och sagt att förarstödet är obligatorisk men på inget sätt kommit med information angående det status som nu kommer att gälla efter årsskiftet. Enligt protokoll från 2015 skall MTR komma ut med sådant innan årsskiftet där det klargörs hur förarstödet skall hanteras både utifrån TRI-tub och andra säkerhetsföreskrifter som gäller i vår verksamhet samt hur förarstödet kopplas till tågets utrustning.

SEKO:s skyddsombud har begärt ny risk och konsekvensanalys angående hantering och ansvar på grund av de ändrade förutsättningar som MTR vill genomföra med förarstödet (obligatoriskt, användas vid utrop på cx osv).

SEKO klubb111 har begärt Centrala förhandlingar angående tolkningen av förarstödets status (vi vill att det skall vara turbundet) samt att ersättning för hantering av verktyget klargörs om vi nu överhuvudtaget skall hantera detta på vår fritid. SEKO klubb 111 finner det ytterst märkligt att ett multinationellt företag som MTR med miljard i omsättning lägger över ansvar och kostnad för detta verktyg på den enskilde medarbetaren.

Eftersom samtliga direktiv från MTR är minst sagt oklara i frågan så rekommenderar SEKO förarkollektivet att ni hämtar ut förarstödet och om ni känner er bekväma att använda det så gör så.

Om ni känner tvivel eller osäkerhet vid hantering eller om det är lämpligt att använder det under rådande förhållanden, beakta alltid TRI-tub och främst § 32 som klart och tydligt redogör för förarens skyldigheter vid säkert framförande av tunneltåg. § 18 som reglerar användandet av mobiltelefon i säkerhetstjänst råder också över hur vi skall hantera förarstöded.

Tänk på att det alltid är du som förare som har ansvar för tunneltågets säkra framfart.

 

För ett säkert framförande av tunneltåg.

SEKO KLUBB 111.

Förarstödet

Vad händer med förarstödet

Posted in Arbetsmiljö, förare, Information, Trafik | Taggad: , , , , , | 7 Comments »

Resultat från enkätundersökningen angående arbetsmiljön för tunnelbaneförarna på samtliga linjer sommaren 2015

Posted by klubb111 på 31 augusti, 2015


Skyddsombudsorganisationen trafik genomförde en enkätundersökning angående arbetsmiljön för tunnelbaneförarna på samtliga linjer sommaren 2015 v.27-28. Denna undersökning kom till som en motvikt till MTR:s egna undersökningar och beslut togs angående detta i trafikskyddskommittén tillsammans med MTR.

På Grön bana medverkade 106 förar av 274, på Röd medverkade 82 av 192 förare samt blå med 38 av 89 förare. Resultaten kommer att diskuteras i samtliga skyddskommittéer.

Undersökningen finns att tillgå på SEKO fackets anslagstavlor, SEKO Klubb 111:s Blogg samt SEKO:s flik på tubnet.

Skyddsombuden för trafik vill tacka samtliga förare för medverkan i denna undersökning.

Enkät psyko resultat 2015 Blå linje

Enkät psyko resultat 2015 Grön linje

Enkät psyko resultat 2015 Röd linje

c20

Posted in Arbetsmiljö, Blå linje, förare, Grön linje, Information, Röd linje | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Information angående Röda linjen

Posted by klubb111 på 9 juni, 2015


Den 8:e juni hade klubben förhandling med HR-direktören Tomas Pira angående de tre förarna på Röda linjen som MTR anklagat för att planera en aktion mot företaget.

SEKO:s utgångspunkt var att rädda våra kamraters anställning samt att utgå från deras behov.

 

SEKO har gjort allt, inom de ramarna som vi har haft för att hitta den bästa lösningen. Vi har ändrat en del saker, utifrån medlemmarnas påpekanden i överenskommelserna, till deras fördel.

 

SEKO och MTR har kommit överens utifrån vad medlemmarna tyckte och SEKO var öppna för olika alternativ som skulle uppstå om våra medlemmar skulle meddela oss något annat, inklusive att de skulle inte godta en uppgörelse.

 

Nu måste MTR visa vilja och satsa på att förändra situationen på Röda linjen, inte bara med kosmetiska förändringar.

 

SEKO kommer att fortsätta diskussionen med MTR om det rådande missnöjet och vi kommer att satsa på att förbättra situationen för förarna på Röda linjen.

 

SEKO kommer inte kommentera personärenden och vi kommer inte att diskutera innehållet i överenskommelserna med andra än de berörda.

 

Med vänliga hälsningar

 

Jannis Konstantis                                         Olle Persson

 

 

Ordförande SEKO Tunnelbanan                   Ordförande SEKO Röda linje

 

info förhandling röda linjen

 

Posted in förare, Förhandlingar, Information | Taggad: , , | Leave a Comment »

Klargörande angåede ett mail från MTR på Röda linje

Posted by klubb111 på 5 juni, 2015


Med anledning av det mail som skickades ut från Robert Berglund, tf Trafikområdeschef på Röda linje, vill vi påpeka följande:

  1. Det påstås att två förare var inblandade i en utomfacklig aktion i slutet av mars-början av april och de var drivande i detta. Vidare skriver Robert att de två ska omplaceras till en annan roll inom företaget. Det är så att SEKO, såväl klubben som förbundet, för en diskussion med förarna. SEKO Klubb 111 för en diskussion med företaget angående de påstådda anklagelserna.
  2. Det har aldrig ägt rum någon förhandling om någon omplacering för förarna. Därför borde Robert veta att man varken kan komma ut med något som är inte förhandlat med SEKO eller påstå saker som är inte förhandlade.
  3. SEKO ska fundera hur vi ska gå vidare med detta, men självklart kommer den information som har kommit ut till många av våra arbetskamraters snarare skada än att lugna ner situationen på Röda linje.

 

Posted in förare, Information, Röd linje | Taggad: , | 4 Comments »

Informationsmöte med förarna på Röda linje

Posted by klubb111 på 22 maj, 2015


Informationsmöte med förarna på Röda linje

Tisdagen den 26 maj

Kl 14.00 – 16.00, LIH

De senaste dagarna pågår samtal mellan MTR och en del förare som handlar om den s k gnettstop i slutet av mars-början av april i år.

Det finns en oro bland SEKO medlemmar, situationen på Röda linje är inte den bästa då och därför kallar vi alla förare till ett informationsmöte, tisdagen den 26 maj, kl 14.00 vid LIH, lokalen Kyrkan, för att vi kan prata vad som har hänt, hur situationen ser ut och vad egentligen måste hända på Röda linje för att situationen ska bli bättre.

Ni är alla välkomna!

Med vänliga hälsningar

Klubbstyrelsen

Informationsmöte med förarna på Röda linje

 

Posted in förare, Information | Taggad: | 2 Comments »

Centrala avtalet är uppsagt

Posted by klubb111 på 15 maj, 2014


Med anledning av att förhandlingarna mellan SEKO och Veolia vid öresundstrafiken har strandat så sägs det centrala avtalet upp. I det fall man väljer att ta till stridsåtgärder kommer dessa att träda i kraft först den 1:a juni.

Detta betyder att de lokala löneförhandlingar som klubb 111 tunnelbanan skulle ha inlett under vecka 21 skjuts upp.

För mer information läs gärna bifogad information. Klubben kommer att informera och uppdatera i våra kanaler i den mån vi hinner och kan.

Du kan även följa klubben via twitter: https://twitter.com/SekoKlubb111

 

Pressmeddelande spår Veolia 140515

FragorochsvaromSpartrafikkonflikten2014_05_15

Veolia_personal_maj_2014

Posted in avtal, förare, Förhandlingar, Löner, spx | Leave a Comment »

Angående utrop på CX-vagnar

Posted by klubb111 på 29 mars, 2014


MTR har i måndags, genom HR, informerat oss att trafikgruppcheferna kommer att börja följa med tågen och kolla hur högtalarsystemet fungerar i CX vagnarna. Trafikgruppcheferna ska sedan ta kontakt med föraren för att ”följa upp” varför det är så.

SEKO anser att detta är direkt olämpligt!

SEKO anser att man först och främst måste kontrollera att högtalarsystem på ALLA CX vagnar fungerar som det ska. Detta har TBT skyldighet att rätta till. Ingen bryr sig om att fullfölja sin del av kontraktet, glöm inte att MTR äger 50% av TBT.

Det är lättare för MTR att lägga fokus på förarna, trots att det i de flesta fall är högtalarsystemet som det är fel på.

Det sätt som MTR har tagit skapar också risk för motsättningar, tjafs och onödig konfrontation mellan trafikgruppcheferna och förarna.

Därutöver har MTR återigen glömt att blanda in Skyddsombudsorganisationen i processen. Detta trots att de ska vara inblandade från första början i alla processer som ändras.

SEKO anser att:
– MTR inte ska börja med de ”uppföljningar” samt avbryta försöket omgående
– MTR ska kräva från TBT att dom ska kontrollera högtalarsystemet på samtliga CX-vagnar
– Att skyddsombudsorganisationen och MTR snarast ska ha en riktad skyddsrond på högtalarsystem på alla CX vagnar.
– MTR ska sluta använda personalen som slagträ när de får inte bra resultat på verksamheten. MTR glömmer att utan personalen får MTR ingenting.

Utöver detta, står det klart på TRI-TUB §31.2 att om högtalarutrustningen inte fungerar när man iordningsställer tåget skall tåget inte tas ut i trafik.
Styrelsen för SEKO Tunnelbanan

Posted in Arbetsmiljö, förare, Information, Trafik | Taggad: , , , , , | 1 Comment »

 
%d bloggare gillar detta: