Trafikledare: ”Arbetsbördan växer – säkerheten äventyras”


Artikeln från Sekotidningen

Nattrafikledare i Stockholms tunnelbana slår larm: Hög arbetsbelastning, stress och inga ordentliga raster. Arbetsgivaren håller inte med:
– Förutsättningar för att gå ifrån för att äta eller ta korta pauser är goda. Nöjdheten hos personalen är generellt sett hög, säger Maria Hansson, pressansvarig på MTR.

Bild: Ellinor Hall

MTR tunnelbana har anmälts till Arbetsmiljöverket efter personal inte fått gehör för problem på arbetsplatsen. Framför allt handlar det om att de som jobbar natt på trafikledningen inte har schemalagda raster eller pauser, utan måste arbeta 8 timmar och 40 minuter i sträck.

– Vi har begärt en åtgärdsplan från arbetsgivaren, men inget konkret har hänt än, säger Nader Rostaminegad, huvudskyddsombud för tunnelbanans trafikledare, samt lokalt ordförande för SRAT och TE (Trafik och Järnväg).

Ökad arbetsbörda

MTR menar att trafikledarna kan ta paus vid behov. Något som Nader Rostaminegad inte håller med om. Detta eftersom arbetsbördan ofta, enligt honom, är hög och dessutom har ökat de senaste åren.

– Vi hinner inte lämna trafikledningscentralen. Det är fler banarbeten och lok i trafik om nätterna. Man är lojal och vill inte gå mitt i allt och låta sina medarbetare ta det ansvaret. Vi har också högre krav på oss jämfört med tidigare att skriva rapporter om något sker. Det i sig gör att vi har mer att göra och ibland måste stanna kvar efter jobbet för att få det gjort.

Enkät: ”Risk för felbedömningar”

Skyddsorganisationen på MTR tunnelbana har tidigare gjort en enkät om den psykosociala arbetsmiljön.

 • 37 procent av de nattrafikledare som svarat anser att arbetet är stressigt.
 • 28 procent att det är mycket stressigt.
 • 46 procent menar det finns en stor risk för att göra felbedömningar på grund av den mentala ansträngningen på jobbet.

Trafikledarna övervakar och kontrollerar driften av tågtrafiken i tunnelbanan. Det är en säkerhetstjänst som innebär att man måste vara utvilad och skärpt, förklarar Nader Rostaminegad.

– Om vi tar något felaktigt beslut eller är stressade kan det gå ut över tunneltågförare och resenärer. Det finns även risk för allvarliga incidenter och för att säkerheten äventyras.

Andra problem som pekas ut är att flera sagt upp sig och att det därmed rekryterats personal med lite erfarenhet. Det har lett till att trafikledningen upplevs som underbemannad, förklarar Gunnar Woldén, som är förtroendevald för Seko och huvudskyddsombud för tunneltågförarna.

– Vi tycker den minimibemanningen som arbetsgivaren försvarar är helt uppåt väggarna. Vi är helt beroende av trafikledningen ska vara tillgänglig och kunna agera snabbt, annars blir det fel.

MTR har en annan syn på saken. Operatören oroas varken över för lite personal eller att personalomsättningen är för hög.

– I år är det sex medarbetare av totalt 100 anställda som av olika skäl har slutat på trafikledningen. Vi efterlever avtalskraven i bemanningshänseende och anser inte att vi har underbemanning.  Sjukfrånvaron är mycket låg över tid och den följs upp regelbundet. Förra året låg den på 2,5 procent, säger Maria Hansson, pressansvarig på MTR.

”Hälsa står på spel”

Nader Rostaminegad betonar att facken har en annan uppfattning om hur många som faktiskt arbetar som trafikledare. Det handlar snarare om ett 70-tal trafikledare i tjänst

– Den låga sjukfrånvaron bland trafikledarna beror att många är lojala mot sina medarbetare. Under sommaren fick många jobba övertid för att kunna bemanna trafikledningscentralen. Det finns också i normala fall två radiobilar, som är yttre trafikledledare, om nätterna. Nu hade vi enbart en.

Nuvarande kollektivavtal för trafikledarna löper ut i år. Nader Rostaminegad hoppas nu att schemalagda raster är något som inkluderas i det nya tjänstepaketet.

– Det personalens hälsa som står på spel, säger han.

 

Förhandlingsläget 12 september 2017


Förhandlingsläget 12 september 2017

 • Frågan om tilldelning av behovstjänster eller sökning /placering för stationspersonal: Förhandlingen avslutades i oenighet.
 • Frågan om deltidtidstjänst för heltid med deltidstjänst under längre tid: Förhandlingen avslutades.
 • Bristande dygnsvila i samband med hälsoundersökning hos Avonova: MTR anser att hälsoundersökning hos Avonova ej ar arbetstid och därav ej är skäl för att bryta dygnsvilan: Avslutas i oenighet.
 • Avstängning av NY: Mtr anser att inga tjänster påverkas: Ajournerad
 • Felaktig lön LKV 40%: har ej fått storhelgs tillägg samt mertid för de helger som han arbetat över sina ordinarie: Ajournerad.
 • Förhandling om 40% lokalvårdare. Fel på deras sysselsättningsgrad och frågan om de ska få retroaktivt kval övertid. Måste regleras deras sysselsättning. De arbetar som LKV 40% alla helger + storhelger måndag till fredag. 1) Mitt schema är felvisande vad gäller arbetsplats under sommaren både vad gäller plats och arbetstider. 2) OB saknas för storhelger, helt eller delvis, arbetsplikt redovisas som mertid. 40% arbetstid är ej förhandlat? 3) Arbetstiden stämmer ej med arbetsåtagandet. i och med att 40% ej är förhandlat gäller centrala avtal där ledig var annan helg gäller. Nuvarande upplägg kräver avsteg från avtal: MTR vill räkna över individuellt ob. man medger att arbetstiden är missvisande men att denn är förmedlat vid anställning. MTR anser att det skall vara timmlön men ej att ö-tid skall utgå. MTR ser över frågan.  Seko anser att detta har pågått sedan övertagandet och att dedrabbade har förlorat  OB ersättning för de helgdagar som ej ligger under normala helger. Vi yrkar på att ett chablonbelopp på 10 dagar x 8 timmar x 8 år kvalificerad övertid för de som drabbats.
 • En del personärenden som ledde till varningar och omplaceringar
 • Personärende om enskild angelägenhet. Medlem fick några dagar betald och godkändes sjukintyget.
 • Icke anmäld sjukdom till försäkringskassan. Han fick kompensation.
 • Kränkning på arbetsplatsen, Lokalvården: Återkoppling skall komma från företaget; Ajournerad
 • Felaktig tjänst 1416 Grön linje Trafik (sommar tjänst): 15 min saknas i arbetstiden (resa till fas): Berörda får ersättning för förlorad inkomst.
 • Två av våra medlemmar, som arbetar som ställverksoperatörer, fick kallelse till hälsokontroll till Avonova. Vi tycker att detta har planerats mycket dåligt. Tjänsterna som våra medlemmar fick bröt mot dygnsvila. Slutar i oenighet.
 • Indragna raster för trafikledningen. Brott mot KA§6 mom. 14.8 samt §7 mom. 2. Slutar i oenighet.
 • Ändrad tjänster söderströmsavstängningen KSV. MTR har ensidigt ändrat innehållet i tjänster samt att möjlighet till paus: Ändringar av tjänsterna skickades 19 juni – 18 juli skickades meddelande till samtliga KSV att tjänsterna har ändrats till att alla fick plattformstjänst under perioden. Detta medförde att samtliga ej fick paus under 5 timmars passen:
 • Deltidsförare som går upp i heltid under sommaren och ej fått heltidslön: MTR har gjort två avtal som ej sträcker sig över kalendermånader. Ajournerad
 • Arbetsmiljöavtal (AMA): Nytt förslag reviderad på AMA kommer till påseende: Ajournerad

Kommande Centrala förhandlingar.

 • Förhandling angående tjänst 1081: Ka brottet kvarstår.
 • Jour tid LKV, gruppchefernas arbetstid. Brott mott MBL samt KA.
 • Kränkning över radio: Vi anser att MTR genom att ej följa sina egna regelverk (samt afs 1504 ?) har föringat fråga och genom sitt agerande där man fråntar sig själv som bolag ansvartet för särbehandling Skapat onödigt och långvarigt lidande för den kränkte. Detta bör generera ett skadestånd.

Sektionernas möten inför den lokala avtalsrörelsen


Klubbstyrelsen har beslutat att ordna sektionsstyrelsemöten inför den lokala avtalsrörelsen.

Kom och diskutera vad du tycker är viktigt att Klubben ska driva för frågor inför de lokala kollektivavtalsförhandlingar som börjar snart.

Klubbstyrelsen ska samla alla förslag och yrkanden för att senare besluta vilka frågor som ska prioriteras. Vi bjuder på fika.

Sektion Blå, Onsdagen den 3 maj kl 16.00, Västra Skogen

Sektion Grön, Fredagen den 5 maj kl 14.30-17.30, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Sektion Röd, Tisdagen den 9 maj kl 15.00, Liljeholmen, i Kapellet.

Sektion Lokalvården, Torsdagen den 11 maj kl 16.00-18.30, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Sektion Tjänstemän, Fredagen den 12 maj kl 15.00-17.00, Fackets lokaler Gullmarsplan, 4 tr upp.

Alla medlemmar i respektive sektion är välkomna att delta.

Vad händer med förarstödet.


Enligt MTR skall förarstödet börja användas allmänt på samtliga banor under 2016.  MTR har gått ut och sagt att förarstödet är obligatorisk men på inget sätt kommit med information angående det status som nu kommer att gälla efter årsskiftet. Enligt protokoll från 2015 skall MTR komma ut med sådant innan årsskiftet där det klargörs hur förarstödet skall hanteras både utifrån TRI-tub och andra säkerhetsföreskrifter som gäller i vår verksamhet samt hur förarstödet kopplas till tågets utrustning.

SEKO:s skyddsombud har begärt ny risk och konsekvensanalys angående hantering och ansvar på grund av de ändrade förutsättningar som MTR vill genomföra med förarstödet (obligatoriskt, användas vid utrop på cx osv).

SEKO klubb111 har begärt Centrala förhandlingar angående tolkningen av förarstödets status (vi vill att det skall vara turbundet) samt att ersättning för hantering av verktyget klargörs om vi nu överhuvudtaget skall hantera detta på vår fritid. SEKO klubb 111 finner det ytterst märkligt att ett multinationellt företag som MTR med miljard i omsättning lägger över ansvar och kostnad för detta verktyg på den enskilde medarbetaren.

Eftersom samtliga direktiv från MTR är minst sagt oklara i frågan så rekommenderar SEKO förarkollektivet att ni hämtar ut förarstödet och om ni känner er bekväma att använda det så gör så.

Om ni känner tvivel eller osäkerhet vid hantering eller om det är lämpligt att använder det under rådande förhållanden, beakta alltid TRI-tub och främst § 32 som klart och tydligt redogör för förarens skyldigheter vid säkert framförande av tunneltåg. § 18 som reglerar användandet av mobiltelefon i säkerhetstjänst råder också över hur vi skall hantera förarstöded.

Tänk på att det alltid är du som förare som har ansvar för tunneltågets säkra framfart.

 

För ett säkert framförande av tunneltåg.

SEKO KLUBB 111.

Förarstödet

Vad händer med förarstödet

Angående utrop på CX-vagnar


MTR har i måndags, genom HR, informerat oss att trafikgruppcheferna kommer att börja följa med tågen och kolla hur högtalarsystemet fungerar i CX vagnarna. Trafikgruppcheferna ska sedan ta kontakt med föraren för att ”följa upp” varför det är så.

SEKO anser att detta är direkt olämpligt!

SEKO anser att man först och främst måste kontrollera att högtalarsystem på ALLA CX vagnar fungerar som det ska. Detta har TBT skyldighet att rätta till. Ingen bryr sig om att fullfölja sin del av kontraktet, glöm inte att MTR äger 50% av TBT.

Det är lättare för MTR att lägga fokus på förarna, trots att det i de flesta fall är högtalarsystemet som det är fel på.

Det sätt som MTR har tagit skapar också risk för motsättningar, tjafs och onödig konfrontation mellan trafikgruppcheferna och förarna.

Därutöver har MTR återigen glömt att blanda in Skyddsombudsorganisationen i processen. Detta trots att de ska vara inblandade från första början i alla processer som ändras.

SEKO anser att:
– MTR inte ska börja med de ”uppföljningar” samt avbryta försöket omgående
– MTR ska kräva från TBT att dom ska kontrollera högtalarsystemet på samtliga CX-vagnar
– Att skyddsombudsorganisationen och MTR snarast ska ha en riktad skyddsrond på högtalarsystem på alla CX vagnar.
– MTR ska sluta använda personalen som slagträ när de får inte bra resultat på verksamheten. MTR glömmer att utan personalen får MTR ingenting.

Utöver detta, står det klart på TRI-TUB §31.2 att om högtalarutrustningen inte fungerar när man iordningsställer tåget skall tåget inte tas ut i trafik.
Styrelsen för SEKO Tunnelbanan

Information angående placeringen Trafik och fridagsgrupper V6-V9


Vi har informerat den 14 november att SEKO har upptäckt problem som äventyrade hela placeringen på alla banor, dvs införande, utan förhandling och som strider mot kollektivavtalet, för fridagsgrupperna V6-V9. De fridagsgrupperna fanns endast på Röda linje, då SEKO har gjort avsteg förut. Nu ensidigt MTR vill införa dem på fasta tjänster på alla banor.

I dag hade SEKO och MTR förhandlingar i frågan. Vi kom överens om följande:

 1. 1.      De fasta tjänsterna som var V6-V9 på Grön och Blå linje ska ändras omgående till V1-V4.
 2. 2.      SEKO gör avsteg så att MTR har endast DK-grupper, V6-V9 (en per bana). Denna grupp på paketet som fanns på Röda linje kvarstår och tillkommer en DK-grupp på Grön och en DK-grupp på Blå.
 3. 3.      Avsteget gäller denna placering.

 

MTR ska informera omgående alla om de justeringarna inför placeringen.

 

Angående placeringslistorna, SEKO och MTR kollar om det finns problem och rättas till omgående.

 

Med vänliga hälsningar

Förhandlingsgruppen: Jannis Konstantis, Matti Wennerberg, Gunnar Öhman, Kicki El Gomati

information tjänstepaket trafik och V6-V9

Uppdaterad information angående tjänstepaket Trafik


SEKO har upptäckt två problem som äventyrar hela placeringen på alla banor.

1. MTR ensidigt har infört nya fridagsgrupper som fanns inte på överläggningar, dvs V6-V9. Saken är att enligt kollektivavtalet sådana fridagsgrupper finns inte och det behövs avsteg att införa. Digitalt, på intranät finns sådana fridagsgrupper och det är oacceptabelt.

2. Det finns problem med placeringslistorna. Vi har upptäckt att en del personer har ett placeringsnummer på pappret som har anslagits på de lokala kontor, medan de har ett annat nummer digitalt på intranät! Också oacceptabelt!

SEKO har krävt att MTR måste fixa detta omgående annars måste placeringen ställas in omgående!

 

Tillägg angående placeringen bana 3 – SVTO natt


I går kontaktade oss MTR och informerade SEKO att SL har beslutat kräva från MTR att tillsätta omgående en natt tjänst i ställverket.

SEKO ansåg från början, när det nuvarande paketet börjat gälla att man skulle ha en STVO natt men MTR tyckte att spara en tjänst och bemanna STV och Trafikledning på Blå linje med endast två TL. 

SEKO anser att detta är mycket positivt, att SL krävde detta från MTR. MTR informerade oss att de vill bemanna detta fr o m denna helg eller nästa måndag. Det kommer också bli en justering på det paket som är ute på sökningen just nu och ska börja gälla i mitten av december.

STVO tjänsten på natt ska vara, enligt MTR, en S1 tjänst och det kommer justeras marginellt också de andra två (ut- och in) ställverkstjänsterna.

Information om placeringen Trafik från sektion Blå


SÖKNING AV VINTER- OCH SOMMARTJÄNSTER PÅ TUBNET SAMT FÖRHANDLINGAR

HEJ KOLLEGOR!

SEKO klubb 111 ville att placeringsansökan i pappersform skulle finnas kvar som alternativ men MTR vill att allting sköts digitalt, (se info nedan från tubnet). När du skickat in din ansökan, skickas en kopia av den till din MTR-mail. Om du vill göra ändringar i en redan inskickad placeringsansökan, var god skicka en helt ny. Det är den senast inkomna ansökan som gäller.

Tjänsteförhandlingen i onsdags, (6/11) avslutades i oenighet. Vi hävdar två stycken kollektivavtalsbrott, (KA) som vi inte vill göra avsteg från. Det är rasterna på sträcktjänsterna som inte ska understiga 40 minuter på bana 3 samt förflyttningstiden från Västra Skogen till Rissnedepån där schablontiden 24 minuter ”skrotas” av MTR på många tjänster. SEKO har skickat till en tvisteförhandling i dessa frågor. Tjänsterna kan inte driftsättas om parterna inte kommer överens innan 15 december. Info kommer fortlöpande. Sök på utlysta tjänster tills vidare.

”Ansökan om placering inom Station och Trafik kommer framöver att genomföras på Tubnet. Samtidigt försvinner hanteringen av pappersblanketterna för detta. Först ut att använda sig av detta är tunneltågförare som söker placering till det nya tjänstepaket som tas i drift 15:e december.
Denna placering börjar fredagen den 8 november och slutar söndagen den 1 december (*vid 24:00).

Då verktyget finns på Tubnet kan du nå det både från datorer i verksamheten och från din privata dator. Mer utförlig information om hur du ansöker finns i dokumentet ”Ansökan om placering” på Tubnet” (pdf). Själva verktyget når du via länkarna i högerspalten under fliken ”Stöd och verktyg”: Ansökan om placering. När tjänstepaketen är färdiga kommer de finnas tillgängliga via samma sida på Tubnet”

*tillägg av SEKO, står ej tidsangivelse på tubnet.

 

Frågor, kontakta någon av oss:

Orhan: orhan.klubb111@gmail.com
Henke: henrik.klubb111@gmail.com Tel: 0709-210700
Yvonne: yvonne_jansson@live.se

Med vänlig hälsning
Sektion Blå och Seko Klubb 111

Placeringen Trafik


Bakgrund

SEKO Klubb 111 har haft två st överläggningar med MTR angående de tjänstepaket som ska börja gälla i mitten av december för alla tre banor på Trafik, inkl sommarpaketen.

 

Positivt

MTR justerade vissa tjänster enligt våra önskemål, de accepterade att föra in pentrytjänsterna som de i början ville ta bort och begränsade omloppstiden till 8.40 för Röd och Blå linje.

Negativt

På Gröna linje begränsade inte MTR omloppen på 8.40. Utöver detta är grupperingen inte alls bra och trots våra påpekanden, har MTR inte ansträngt sig med att göra en bättre gruppering, förutom vissa små justeringar.

Vi anser också att vi ska möjlighet att söka tjänsterna både på papper och digitalt. MTR tyckte att det räcker via internet. MTR sa samtidigt att det lokalt kommer att finnas möjlighet till att söka genom pappersversion. Vi får väl se om det sista stämmer.

Vi tyckte också att ha kopplingen på Röda linje mitt i natten medför stora risker för personalen. Efter våra påtryckningar om att man måste göra en risk- och konsekvensanalys väntar vi på åtgärder från MTR angående riskerna. Vi krävde att det ska finnas vakter vid kopplingen.

Till sist anser SEKO att MTR kunde anstränga sig mer på att göra bra tjänster för förarna.

SEKO har begärt en tvistförhandling då vi anser att bl a en del av tjänsterna bryter mot kollektivavtalet när det gäller restider på Gröna och Blå linjerna samt kortare raster för Blå linje. Vi kommer snart att förhandla med MTR angående detta och vi får väl se om vi kan komma överens lokalt, annars kommer det att bli en central förhandling.

Med vänliga hälsningar

Jannis Konstantis

Ordförande

Placeringen Trafik