Valordning

Valordning för SEKO Tunnelbanan, klubb 111

Denna valordning reglerar hur klubben skall hantera de val till förtroendeuppdrag som organisationen har att genomföra enligt SEKOs stadgar och verksamhetsplaner.

 1. Valberedning
 2. Valberedningens sammansättning och val av Valberedning
 3. Valberedningens uppgift
 4. Nomineringar
 5. Valsedlar
 1. Valkommitté
 2. Valkommitténs sammansättning och val av valkommitté
 3. Valkommitténs uppgift

 

 1. Valprocedur
 2. Poströstning
 3. Val i Vallokal
 4. Val på Årsmötet
 5. Rösträkning
 6. Valresultat

 

 1. Tidplan Valen

 

 1. Fyllnadsval

 

 1. Fastställande och ändringar i valordning

 

 1. Styrande dokument

 

 

 

 1. Valberedning
 2. a) Valberedningens sammansättning och val av Valberedning

Vid klubbens årsmöte väljs en valberedning för nästkommande verksamhetsår.

Valberedningen består av de ledamöter som bestäms i arbetsordningen, dvs en från varje sektion. Valberedningen verkar under hela året och kan snabbt träda i funktion om kompletteringsval av ordförande eller kassör behöver genomföras.

 1. b) Valberedningens uppgift

Valberedningen har till uppgift att förbereda val. Valberedningen ansvarar för att arbetsplatser/medlemmar ges information angående utlysning av nomineringarna

Valberedningen gör klart valkatalogen. Valberedningen skickar ett antal frågor till alla kandidater, max 1 A4 sidan och begär att de svarar med en bifogad bild av dem själva. Valberedningen ansvarar för att valkatalogen är klart minst två veckor före valet. Klubben hjälper till med redigeringen av valkatalogen och ser till att valkatalogen publiceras på intranätet samt hemsidan.

Valberedningen förbereder samtliga val men tar ställning/rangordnar (sätter sträck) endast val till Klubbstyrelsen samt Revisorer. Valberedningens arbete styrs av uppdragsbeskrivningen för valberedare (bilaga)

 1. c) Nomineringar

Valberedningen utlyser nomineringar till vilka uppdrag som skall väljas.

Nomineringarna öppnas i oktober/november och avslutas vid klubbens nomineringsmöte i december.

I de fall det finns övernomineringar skall dessa gå till allmänna val.

I de fall det finns ”rätt” antal stängs nomineringarna och fastställande av val sker på årsmötet

I de fall det finns undernominering skall dessa nomineringar förlängas och avslutas på årsmötet.

 1. d) Valsedlar

Valberedningen ansvarar för utformningen av valsedlar.

Valberedningen föreslår och rangordnar kandidaterna ovan strecket (till klubbstyrelsen samt revisorer)

Valberedningen placerar kandidaterna ”under strecket” på valsedlarna genom lottning, likaså i de val där de inte rangordnar/föreslår kandidater alls (t:ex Sko och Sektionsstyrelsen)

 

 1. Valkommitté
 2. Valkommitténs sammansättning och val av valkommitté

Valkommittén består av 4-6st ledamöter och väljs på ett medlemsmöte innan valen. En i kommittén väljs av gruppen till att vara sammankallade.

 1. Valkommitténs uppgift

Valkommittén ska ta hand om det praktiska kring valen

-Skickar poströsterna

-Är valförrättare vid vallokalerna

-Räknar rösterna

-Upprättar valprotokoll och ombesörjer att information om valresultat anslås

 

 1. Valprocedur
 2. a) Poströstning

Den som vill poströsta ska anmäla/registrera sig per mail på postrost.klubb.111@gmail.com Endast egen anmälan gäller d.v.s. det är ej tillåtet att registrera grupper. Klubben annonserar på hemsidan, intranät samt på anslagstavlor om när poströstningen ska äga rum. I samma information står det när och hur man ska registrera poströsterna och när är det sista dag att ta emot poströsterna.

 

Poströsterna bevaras i klubbens säkerhetsskåp. Valkommitténs sammankallade har nyckel och poströsterna tas ut från skåpet samma dag som rösträkningen ska äga rum, enligt informationen som har kommit ut tidigare.

 

 1. b) Val i vallokal

Klubben annonserar på hemsidan, intranät samt på anslagstavlor om när val i vallokaler ska äga rum. Det anges dag/dagar för första och eventuellt andra valomgång samt vilken tid ska val äga rum. Det måste alltid finnas på plats två (2) st valförrättare på plats. Klubben ombesörjer att det finns rast avlösare.

 

 1. c) Val på årsmötet

Klubben kommer ut med kallelse till årsmöte minst två veckor innan. På årsmötet nomineras och avslutas nomineringen på eventuella vakanta platser. På mötet bekräftar de val som ägde rum tidigare och val äger rum i fall resultatet blev inte klart, enligt stadgarna.

 

 1. d) Rösträkning

Valförrättning

Valda rösträknare skall först se att valurnan är tom då röstningen börjar.

Avprickning skall ske på en röstlängd för att fastställa vilka och hur många som har röstat. Röstning genom fullmakt godkänns inte. Kontrollanterna skall se till att endast röstberättigade deltar i valet.

Giltiga valsedlar.

 • För att en valsedel skall anses vara giltig krävs att rätt angivet antal kandidater kryssats för.
 • Blanka valsedlar och valsedlar med kandidater som inte anmält deltagande i val räknas som ogiltiga.
 • De valsedlar som innehåller för få eller för många kryssade kandidater som anges på sedeln skall anses vara ogiltiga.
 • Vidare skall valsedlar som ej är hela, bestående av revor eller märkningar anses som ogiltiga.

 

Sammanräkning

Efter sammanräkningen skall valprotokoll upprättas. Valsedlarna ska efter sammanräkningen förseglas i igenklistrade kuvert, och förvaras av klubben i två månader.

 

 1. e) Valresultat

Ett preliminärt valresultat anslås till medlemmarna efter att första omgången är färdigräknad. Senast två veckor efter rösträkning skall ett definitivt valresultat anslås, efter beslut via klubbens AU. Valresultat anslås i första hand via klubbens primära informationskanal, därefter via de kanaler som är lämpliga för att nå ut till medlemmarna.

 

 1. Tidplan Valen

Valberedningen öppnar nomineringar                                                 Oktober

Nomineringsmötet                                                                                   November/December

 • Publicering av nomineringslista
 • Val av valkommitté
 • Framtagande av valkatalog

VAL

Omgång 1                                                                                                 Januari

Poströstning

Val i vallokal

 

Omgång 2                                                                                                 Februari

Poströstning

Val i vallokal

 

Omgång 3                                                                                                 Feb/mars / Årsmöte

 

 1. Fyllnadsval

Om ordinarie styrelseledamot lämnar sitt uppdrag under verksamhetsåret inträder den först valde ersättaren i dennes ställe som ordinarie styrelseledamot fram till årsmötet. Om ordinarie ledamot har mandattid kvar på ytterligare ett år vid det kommande årsmötet, skall fyllnadsval göras för ett år.

Avgår ordförande eller kassör under verksamhetsåret och fyllnadsval kan ej anstå till klubbens årliga val, förrättas valen på klubbens medlemsmöte.

 

 1. Fastställande och ändringar i valordning

Denna valordning skall årligen fastställas vid klubbens årsmöte.

 

 1. Styrande dokument – Bilagor

Val inom SEKO Tunnelbanan klubb 111 bygger valordningen på de tillämpliga stadgar som finns för SEKO.

 • Seko Stadgar. §15 mom 1, 2 och 3 – Besluts- och valordning
 • Uppdragsbeskrivning Valberedning
 • Valkretsar

 

Uppdragsbeskrivning: Valberedning

Valberedare
Att sitta i en valberedning är ett viktigt förtroendeuppdrag, kanske ett av de allra viktigaste.
Valberedningen ska föreslå de nominerade som, genom sitt samarbete inom styrelsen, kan
utgöra det lag som är bäst lämpat att leda det fackliga arbetet. Därför är det viktigt att
valberedningen arbetar under hela verksamhetsåret och inte bara under några hektiska
veckor före årsmötet.

Formella förutsättningar
Klubbens valberedning väljs på klubbens årsmöte och består en valberedare från varje
sektion. De som sitter i valberedningen kan inte samtidigt inneha ett förtroendeuppdrag i den
styrelse som de ska lägga förslag till. Om valberedningen föreslår någon av sina ledamöter
till en förtroendepost ska denne avgå ur valberedningen. Valberedningen lägger inte förslag
på vilka som ska ingå i den nya valberedningen. Klubbstyrelsen bereder valet till
valberedning som väljs av klubbens medlemmar på årsmötet.

Kompetens
Valberedningen ska bestå av personer med god kännedom
Om den fackliga verksamheten
Om medlemmarna i organisationen
Hur organisationen är uppbyggd
Vad uppdragen i styrelsen innebär

Valberedningens uppgift
Valberedningen sammanställer de nomineringar för de olika posterna som ska väljas av
klubbens medlemmar. Valberedningen är även fri att föreslå andra kandidater.
Valberedningen lägger förslag till val av klubbstyrelsens ordförande, kassör, ordinarie
ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare.
Nomineringar inkommer till valberedningens mail eller via brevpost. Nomineringarna avslutas
på klubbens nomineringsmöte. När nomineringarna är avslutade publicerar valberedningen
en lista över samtliga nominerade. Innan valet äger rum presenterar samt motiverar
valberedningen sitt förslag. De föreslagna ska vara tillfrågade och ha accepterat uppdraget
innan valberedningen lägger sitt förslag.
Valberedningen ska träffa styrelsen, för att bilda sig en uppfattning om hur styrelsearbetet
fungerar. Det är praxis att tillfråga de ledamöter vars mandatperiod går ut om de vill ställa
upp för omval.
Valberedningen har ett ansvar för att till alla nominerade kandidater beskriva och tydliggöra
vad som ingår i uppdraget. Kandidater som ställer upp till olika förtroendeuppdrag inom
klubben ska förstå att det förväntas en delaktighet samt ett engagemang och
ansvarstagande från personen om den blir vald.
Valberedningen ska informera och motivera berörd uppdragsinnehavare/styrelseledamot
varför han/hon inte föreslås till omval.
Valberedningen ska i sitt arbete ta hänsyn till att en jämn könsfördelning uppnås och att olika
medlemsgrupper blir representerade på ett bra sätt. De förtroendevalda ska ha en
sammansättning av olika kompetenser, så att målen i det fackliga arbetet uppnås.
Valberedningen ansvarar för katalogen med de nominerade kandidaterna inför valet. I
katalogen ska det tydligt framgå vilka som valberedningen föreslår och varför. Katalogen ska
vara klar i god tid innan valet och publiceras på klubbens hemsida.